Trafik og infrastruktur

Herunder kan du læse bestemmelser for Vejanlæg, trafikstier/cykelstier og kollektive trafikanlæg.

Trafikstier/cykelstier

Kollektive trafikanlæg

Redegørelse for Trafik og infrastruktur

Den løbende byudvikling og byomdannelse skaber trafikale udfordringer, som der fortsat skal ske en planlægning for. Trafikplanlægning er en væsentlig forudsætning for at sikre en bæredygtig byudvikling.

Fremtidens trafiksystem skal indrettes, så ønsker om god tilgængelighed, høj grad af mobilitet og forbedret trafiksikkerhed kan forenes med et reduceret energiforbrug med mindre CO2 udslip, færre forurenende partikler og mindre støj.

Trafikplanlægningen skal overordnet set bidrage til at ændre transportvaner, så flere vælger cykel og gang eller den kollektive trafik frem for bilen.

Tankegangen for dette kaldes Mobility Management, og kommunens rolle er her:

  • At sikre en mere effektiv og intelligent udnyttelse af den eksisterende trafikinfrastruktur og brugen af transportmidler.

  • At fremme bæredygtige transportformer som cykel, gang og kollektiv transport.

  • At skabe gode muligheder for kombinationsrejser, hvor flere transportmidler anvendes på en rejse, fx cykel i kombination med tog/bus.

  • At have fokus på sundhedsfremmende transport. Jo flere der vælger cykel og gang - eventuelt i kombination med tog og bus - som alternativ til bilen, jo sundere bliver kommunens borgere. Det gælder i alle sammenhænge: daglig pendling, børn til og fra skole, på indkøb, til fritidsaktiviteter eller i naturen i det åbne land. En sundere livsstil sparer samfundet for mange udgifter på social- og sundhedsområdet.

  • At skabe tryghed, sikkerhed og god fremkommelighed i trafikken, hvad enten man færdes til fods, på cykel, i bil, tog, bus eller færge.

  • At udarbejde en strategi for anvendelsen af Helsingør bykernes knappe arealressource, herunder en prioritering af transportmidlerne. Dermed bliver opgaven at skabe et spændende og attraktivt bymiljø med byrum, der opfordrer til aktivitet, kreativitet og udfoldelse for mennesker i alle aldre.

Kommunen planlægger at udarbejde en ny trafiksikkerhedsplan i 2013. En ny trafiksikkerhedsplan skal sikre, at der fortsat arbejdes effektivt med forebyggelse af trafikulykker. En målrettet indsats for at undgå alvorligt tilskadekomne i trafikken kan spare social- og sundhedsområdet for mange omkostninger til blandt andet sygebehandling og sygedagpenge.

Cykeltrafik

For at sikre et attraktivt og sammenhængende stisystem i kommunen er der udpeget et prioriteret hovedrutenet, som gør det muligt at færdes rundt på cykel i hele kommunen.

Det er dette prioriterede hovedrutenet som skal være i fokus ved investeringer i cykeltrafik.

Hovedrutenettet klassificerer stierne efter følgende princip:

  • Primære cykelruter: Ruter der primært betjener den kommunale og regionale stitrafik, og som sammenbinder oplandsbyerne med hinanden og med Helsingør by.

  • Sekundære cykleruter: Ruter der primært betjener den lokale stitrafik i oplandsbyerne og i Helsingør by.

Vejklassificering

Vejklassificeringen opdeler vejnettet i trafikveje, fordelingsveje og lokalveje efter følgende princip:

  • Trafikveje betjener gennemfartstrafik og er karakteriseret ved at være veje med god fremkommelighed og sikkerhed for trafikanterne. Det betyder veje med få kryds og tilslutninger og få langsomme køretøjer.

  • Fordelingsveje forbinder lokalveje med gennemfartsveje og er karakteriseret ved god fremkommelighed, tilgængelighed og sikkerhed. Det betyder veje med en del kryds og tilslutninger og også en del langsomkørende trafik.

Lokalveje omfatter alle øvrige veje. De betjener lokaltrafikken og er karakteriseret ved god tilgængelighed og sikkerhed for alle trafikanter, især de lette trafikanter. Det betyder veje med mange kryds og tilslutninger samt lave hastigheder af hensyn til trafiksikkerheden.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk