Redegørelse for Kystnærhedszonen og beskyttelse af Kronborgs omgivelser

Kystnærhedszonen i landzone og sommerhusområder

Kystnærhedszonen er udlagt efter planlovens § 5a, stk. 3 og omfatter landzonen og sommerhusområderne i et bælte på op til 3 kilometers bredde langs kysten. Kystnærhedszonen omfatter forbud mod udlæg af nye sommerhusområder og mod omdannelse af eksisterende sommerhusområder til andre anvendelser. For øvrige forhold er der ikke forbud mod at planlægge indenfor kystnærhedszonen, men der skal foreligge en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering, ligesom der skal redegøres for den visuelle påvirkning på omgivelserne. Endelig skal det ved planlægning for projekter i kystnærhedszonen indgå, at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges.

Kystnære byzonearealer

For kystnære byzoneområder skal kommunen vurdere de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på varetage:

  • at ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed,
  • at der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer,
  • at der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder havne, og
  • at offentligheden sikres adgang til kysten.

I kommuneplanen er dette gjort i forbindelse med udformning af rammerne for de enkelte områder. Ved lokalplanlægning, skal dette suppleres med konkrete redegørelser for bygninger og anlægs betydning for omgivelserne. Såfremt bebyggelsen er over 8,5 meter høj eller afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en planlægningsmæssig og funktionel begrundelse herfor.

Den kystnære del af byzonen er i Helsingør og Espergærde afgrænset således, at grænsen følger Kystbanen fra Espergærde til Stubbedamsvej, videre langs Trækbanen og hen til toppen af kystskrænten langs Nordkysten til Teglstrup Hegn og herefter tilbage til 3 km-linjen inde i landet.

De kystnære områder er tillige omfattet af kystbeskyttelsesloven og ved opførelse af byggeri skal byggeriets placering vurderes i forhold til risikoen for oversvømmelse eller erosion fra havet. Ved planlægning af bebyggelse i kystnærhedszonen kan der kun i ganske særlige tilfælde planlægges for bebyggelse, der forudsætter inddragelse af søareal eller etablering af kystbeskyttelse.

Helsingør Kommune ønsker at arbejde for fastholdelse og forbedring af Strandvejsmiljøets karakter, herunder

  • Forbedring af eksisterende strande og forbedrede trafikale adgangsmuligheder.

  • Forbedret adgang til strandene og forbedret passage langs kysten.

  • Naturgenopretning langs kysten.

  • Sikring og forbedring af grønne områder på begge sider af strandvejen.

  • Bedre udsigtsmuligheder over Øresund.

  • Bedre trafikale forhold på strandvejen.

Byrådet vil vurdere mulighederne for at arbejde med kystbeskyttelse gennem sandfodring. Det betyder dog ikke, at eksisterende bølgebrydere og høfder skal fjernes. Bådvrag, forfaldne trapper, forfaldne badebroer, uvirksomme og nedslidte kystsikringsanlæg og andre faste, men udtjente installationer bør dog fjernes. Byrådet ønsker en kystbeskyttelse, som både sikrer kysten og er miljøvenlig.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk