Retningslinjer for transportkorridoren

Der er udlagt arealreservation til fremtidig overordnet trafikal infrastruktur og tekniske anlæg. Se ovenstående kort.

Landzonearealer i transportkorridoren skal friholdes for yderligere permanent bebyggelse og anlæg, bortset fra bebyggelse og anlæg som er nødvendige for driften af landbrugsejendomme.

Fremtidige trafikanlæg og tekniske anlæg i transportkorridoren skal placeres og udformes med størst mulig hensyntagen til landskabs-, natur- og kulturværdier.