Redegørelse for Forholdet til anden planlægning, herunder landsplandirektiver

Andre kommuner

Helsingør Kommuner grænser op til Gribskov og Fredensborg kommuner. Kommunegrænsen til Gribskov Kommune er præget af større sammenhængende naturområder og dyrkningsflader. Mod Fredensborg løber kommunegrænsen dels gennem skovområder og dels langs kanterne af en række mindre bysamfund. I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanen har der været afholdt møder på teknikerplan med de to nabokommuner. I forbindelse hermed er snitfladerne koordineret, så der ikke i denne kommuneplan er arealdispositioner, der strider mod nabokommunernes gældende kommuneplaner. Der udlægges i denne kommuneplan ikke muligheder for nye udlæg eller ændrede arealanvendelser, der vurderes at kunne have betydning for nabokommunernes planlægning.

Regional Udviklingsplan 2012 og Region Hovedstadens Råstofplan 2007

Region Hovedstaden fokuserer i den regionale udviklingsplan på fire centrale temaer, som grundlag for vækst og udvikling i Hovedstadsområdet: Erhverv, uddannelse, klima og trafik. Temaerne stemmer overens med de overordnede udviklingsspor Helsingør Kommune lagde ud med Planstrategi 2011-2023 og som konkretiseres med denne kommuneplan.

Der er ikke planer eller dispositioner i Kommuneplan 2013, der er i strid med Råstofplan 2007. Region Hovedstaden forventer, at den gældende Råstofplan revideres ultimo 2012.

Statslige interesser

Kommuneplanen må ikke stride mod de statslige vand- og naturplaner, Natura 2000-skovplaner eller handleplaner for realisering af disse planer. Kommuneplan 2013 rummer ikke nye bestemmelser eller arealudlæg, der vurderes at kunne stride mod de nævnte planers bestemmelser og intentioner. I forhold til Natura2000-området Teglstrup Hegn indgår dog planerne om jordlægning af 132 kV-kabler, der i dag som luftledninger passerer områdets sydlige del. Projektet er VVM-pligtigt og skal i den forbindelse gennemgå en detaljeret konsekvensvurdering i forhold til anden lovgivning og planlægning. Den overordnede skitsering af linjeføringen i Kommuneplan 2013 som et VVM-pligtigt teknisk anlæg rummer således ikke rammer eller retningslinjer, der i sig selv muliggør tiltag, der påvirker Natura 2000-beskyttelsesinteresser.

Kommuneplanens forhold til emnerne i Miljøministeriets publikation Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 fremgår af de enkelte emneafsnit.

Landsplandirektiver

Kommuneplanen må heller ikke være i strid med gældende landsplandirektiver eller offentliggjorte forslag hertil. Helsingør Kommune er omfattet af to landsplandirektiver: Fingerplan 2007 og Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel i hovedstadsområdet.

Fingerplan 2007

Med Fingerplan 2007 fortsættes udviklingen af hovedstadsområdet gennem fingerplanstrukturen, hvor princippet om, at byudviklingen skal ske i de fem byfingre omkring Hovedstaden fastholdes. Byområderne langs kysten fra Helsingør til kommunegrænsen mod syd er i et to km bredt bælte omkring Kystbanen en del af "Helsingørfingeren". Det er i dette område Fingerplanen muliggør egentlig byudvikling. I praksis er mulighederne begrænset af, at området stort set er fuldt udbygget. Den øvrige del af kommunen ligger i det øvrige hovedstadsområde, hvor der alene kan ske byudvikling af lokal karakter. Der foretages i Kommuneplan 2013 ikke ændringer i arealanvendelsen, der er i strid med Fingerplanens intentioner.

Efter aftale med Naturstyrelsen udlægges der et nyt byudviklingsområde nord for Mørdrup, ligesom fem lokalbanestationer inden for byfingerafgrænsningen bliver omfattet af bestemmelserne om stationsnær lokalisering af publikumsintensive funktioner. Den principielle afgrænsning af de stationsnære områder er et cirkelslag på 1.200 m omkring en station, mens den principielle afgrænsning af de stationsnære kerneområder ligger 600 m fra en station. Ud fra 1.200- og 600 m cirklerne er de konkrete stationsnære områder fastsat. Såfremt der planlægges for etablering af kontorbyggeri over 1.500 m² i det stationsnære område uden for kerneområderne, skal der jfr. Fingerplanens bestemmelser redegøres for, hvordan der vil blive arbejdet med supplerende virkemidler med henblik på at sikre trafikale effekter svarende til i det stationsnære kerneområde.

Helsingør Erhvervsområde er i Fingerplan 2007 omtalt som Rørtang. En del af erhvervsområdet er, jf. Fingerplan 2007,§ 11 stk. 5, udlagt som areal til lokalisering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav (klasse 7 virksomheder, fx pesticidproduktion og stålværker) med en anbefalet afstand på 500 meter til forureningsfølsom anvendelse.

I praksis findes der i dag indenfor 500 m fra udlægget funktioner som hotel, menighedshus, Danmarks nationale Tekniske Museum, boliger, auktionshus, bilforhandlere og mindre hånsværksvirksomheder. Flere af disse anvendelser er vanskeligt forenelige med udlæg til virksomheder i klasse 7. Det forventes, at restrummeligheden indenfor udlægget bliver opbrugt i planperiodens første del med planlægning for et biomassebaseret kraftvarmeværk (60 MW) og en ny genbrugsplads. Da området i sin helhed ydermere har OSD-status, planlægges der i Kommuneplan 2013 ikke for lokalisering af virksomheder med særlige krav til beliggenhed.

Det forventes, at Fingerplan 2007 ultimo 2012 afløses af Fingerplan 2012.

Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastnings-områder mv. til detailhandel i hovedstadsområdet

Landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet har lagt de overordnede rammer for detailhandelsstrukturen. Helsingør by er af Danmarks Statistik registreret som en by over 40.000 indbyggere, og ønsker i forlængelse heraf at kunne gøre brug af de bestemmelser i planloven om detailhandel, som er knyttet hertil. Det handler primært om muligheden for at planlægge for udvalgsvarebutikker på over 2.000 m². Dette forudsætter imidlertid en ændring af landsplandirektivet. Kommuneplan 2013 rummer ikke dispositioner, der er i strid med landsplandirektivet, men Helsingør Kommune vil - når et revideret landsplandirektiv foreligger -, udarbejde et kommuneplantillæg til realisering af planlovens muligheder. Det forventes, at landsplandirektivet revideres i 2013.

 

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk