Redegørelse for Beliggenheden af områder til forskellige byformål

Beskrivelse af kommunens hovedstruktur

Boligområderne er centreret i byzoneområderne langs kysten, samt i Tikøb og Kvistgård.

Erhvervsområderne er udlagt omkring byerne i Helsingør, Hornbæk (Saunte), Espergærde og Kvistgård.

Centerområder findes i bymidterne (Helsingør, Hornbæk, Espergærde, Ålsgårde og Tikøb), i lokal- og bydelscentre i Helsingør (Gefionscentret, Meretecentret og Borupgårdcentret) og i aflastningscentret på Prøvestenen.

Herudover ligger der arealer til blandede byfunktioner langs Kongevejen i Helsingør, i Cinema Karéen ved Rønnebær Allé, samt omkring Grønnehave Station.

Kommunens samlede rekreative netværk omfatter skove, parker, stier, offentlige idrætsanlæg, golfbaner, strande mv.

I kommunens hovedby, Helsingør, placeres de funktioner, som hele kommunen har brug for, fx rådhus, større kulturelle institutioner, hovedbibliotek, større idrætsanlæg, biograf og større udvalgsvarebutikker. Helsingør by er gennem det 20. århundrede udbygget primært med boligområder, der som lag er lagt uden på bykernen, med store ensartede etagebyggerier og større villaområder. Det er også i Helsingør, at det største ønske om og behov for fortætning af eksisterende byområder findes. Det gælder både boligområder, som fx Blichersvej/Kingosvej-kvarteret og Helsingør Erhvervsområde.

I efteråret 2011 vedtog Helsingør Byråd en Byrumsplan for Helsingør bykerne. Byrumsplanen skal bidrage til at udvikle en helhedstænkning omkring byens rum og forbedre sammenhængen mellem bykernen, Kulturværftet og Kronborg.

I kommunens mindre byområder, Hornbæk-Saunte, Hellebæk-Ålsgårde, Espergærde og Tikøb, er det naturligt også at sikre en forsyning af service tættere på borgerne såsom skoler, lokale biblioteker og idrætsanlæg, samt dagligvarebutikker og mindre udvalgsvarebutikker. De mindre byområder er typisk præget af parcelhuse og tæt-lav-byggeri.

I de mindste landsbysamfund er der ingen, eller kun i begrænset omfang, funktioner som fx børneinstitutioner og butikker. I stedet bistår de nærmere liggende større bysamfund med privat og offentlig service. Således rummer Kvistgård boliger og et større erhvervsområde, men er i forhold til en række tilbud, herunder skoler, bibliotek mv. koblet op på mulighederne i Espergærde.

I denne kommuneplan udlægges et nyt byudviklingsområde til erhvervsformål på ca. 5,5 ha mellem LilleNord-banen og motorvejen øst for Mørdrupvej. Derudover fastholdes den bymæssige struktur i Helsingør Kommune.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk