Lokalisering af fritidsanlæg

Retningslinjer for planlægning og lokalisering af fritidsanlægget

Zonerne fastlægger hvor der kan placeres fritidsanlæg, samt hvilken type fritidsanlæg der kan tillades. Retningslinjen gælder ikke tiltag, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug. Fritidsanlæg skal så vidt muligt anvendes til flere forskellige fritidsaktiviteter og være offentligt tilgængelige. Ved indpasning af friluftsanlæg i landområdet skal støj, belysning, bygninger og anlæg begrænses og udformes med hensyntagen til omgivelserne.

I zone 1 kan der ikke etableres

  • nye golfbaner,

  • ridehaller og lignende, der ikke indgår i dokumenteret landbrugsdrift, eller

  • andre større, landskabeligt indgribende areal- eller bygningskrævende fritidsanlæg.

Eksisterende anlæg kan ikke udvides. På Hellebæk Avlsgård, der er beliggende i zone 1, kan der etableres et besøgscenter i forbindelse med nationalparken Kongernes Nordsjælland.

Råstofområder overgår fra zone 1 til zone 2 i takt med, at de er efterbehandlet.

I zone 2 kan naturskoler, fritidscentre og besøgsgårde og tilsvarende begrænsede bygningsanlæg etableres eller indrettes i eksisterende bygninger. Nye golfbaner, ridehaller og lignende til rideskoler, hestepensioner eller lignende, samt andre arealkrævende fritidsanlæg, der kræver bygninger, kan anlægges, og eksisterende kan udvides. Al anlæg og udvidelse kan dog kun ske når anvendelsen efter en konkret vurdering ikke skader kommuneplanens beskyttelsesinteresser.

I områder uden beskyttelsesinteresser i zone 2 kan eksisterende anlæg udvides, og der kan etableres arealkrævende anlæg hvis det kan indpasses i landskabet

Retningslinjer for støttepunkter for friluftslivet

Der kan etableres støttepunkter for friluftslivet i de regionale friluftsområder, langs kysten og i det øvrige landområde. Støttepunkter skal fortrinsvis placeres, hvor der er god stiadgang, i forbindelse med det øvrige friluftsnetværk.
De kan indrettes i eksisterende bygninger eller knyttes til eksisterende frilufts-, kultur- eller overnatningsanlæg i landområdet. I støttepunkter kan der etableres begrænsede anlæg, som eks. primitive teltpladser og anløbsbroer for kanoer og kajakker, der støtter det almene friluftsliv.

Støttepunkter, og støttepunkter med begrænsede anlæg skal placeres så det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne.

Retningslinjer for overnatningsmuligheder

Overflødiggjorte landbrugsbygninger, der ikke ligger i de regionale friluftsområder, kan indrettes med indtil 10 værelser/ferielejligheder på maks. 40 m2 pr. enhed, når ejeren selv bor på ejendommen.
Nye vandrerhjem kan etableres inden for byzone samt indrettes i eksisterende bygninger i landområdet, såfremt det ikke forringer landskabs, natur og kulturværdier inden for beskyttelsesområderne.

Retningslinjer for kolonihaver

Kolonihaver omfatter overnatningshaver og daghaver (nyttehaver o.l.). Varige kolonihaver kan kun nedlægges hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen. Væsentlige samfundsmæssige hensyn omfatter ikke opførelse af boliger eller bebyggelse til nye erhvervsvirksomheder. Samtidig skal der – inden området ryddes – tilvejebringes et nyt kolonihaveområde, som kan erstatte det område som nedlægges.

Kommunerne skal ved lokalplan sikre, at nye havelodder i gennemsnit ikke er større end 400 m², samt at de ikke anvendes til helårsbosætning.

Retningslinjer for landskabshensyn

Golfbaner, ridehaller og lignende, der ikke indgår i dokumenteret landbrugsdrift, samt andre arealkrævende anlæg med bygninger skal overalt tilpasses landskab og beplantning, og terrænregulering må kun finde sted i begrænset omfang, med mindre anlægget indrettes i efterbehandlede råstofgrave. Anlæg, bygninger og udearealer skal i videst muligt omfang være offentligt tilgængelige. Bygninger og parkeringsanlæg skal holdes samlet og knyttes til eksisterende bygninger, hvis det ikke strider mod landskabshensyn eller medfører væsentlige støj eller trafikgener. Der må ikke indrettes kunstig belysning, bortset fra dæmpet belysning ved bygninger og parkering.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk