Arealer til fritidsformål

Retningslinjer for friluftsnetværket

  1. Friluftsnetværket i Helsingør Kommune består af følgende offentligt tilgængelige arealer og forbindelser: Skove, stier, strande, parker, kolonihaveområder, idrætsarealer, fredede arealer med offentlig adgang, samt visse andre områder.

  2. Områder der er en del af Helsingør Kommunes friluftsnetværk skal bevares og styrkes.

  3. De steder hvor de rekreative forbindelser er svage, skal de udbygges så der sikres sammenhæng mellem byerne og de rekreative områder i landområdet og ved kysten, samt til nabokommunerne.

Retningslinjer for regionale friluftsområder

Regionale friluftsområder i Helsingør Kommune omfatter:

  • Fingerbyens grønne kiler
  • Kystlinjen
  • åbne kystkiler mellem by og sommerhusbebyggelse

Ovenstående omtales i det følgende som regionale friluftsområder

Retningslinjer for anvendelse af regionale friluftsområder

Grønne kiler og kystkiler skal fungere som regionale friluftsområder og forbeholdes overvejende almen, ikke bymæssig rekreativ anvendelse med mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse.

Retningslinjer for beskyttelse af regionale friluftsområder

De regionale friluftsområder skal friholdes for vindmøller samt nye anlæg og ændret arealanvendelse, som kan medføre væsentlige miljøgener, der forringer den rekreative anvendelse og oplevelse.

Grønne kiler og kystkiler skal friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg til beboelse, erhverv og andre bymæssige formål samt anlæg til organiserede fritidsformål, som begrænser befolkningens adgang til og benyttelse af områderne til almene, rekreative formål.
Åbne, ubebyggede arealer i byzone og sommerhusområde, der indgår som regionale friluftsområder, skal friholdes for by og sommerhusbebyggelse.
Befolkningens adgang til de regionale friluftsområder skal opretholdes og forbedres, fx ved opkøb af arealer og anlæg af stier og etablering af støttepunkter.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk