Redegørelse for Naturbeskyttelses-interesser

DENNE SIDE ER EN DEL AF DIGITAL KOMMUNEPLAN

 

Helsingør Kommunes mål for naturområderne er,

  • at bevare og forbedre det samlede netværk af områder, hvor der er eller kan skabes levesteder og spredningsmuligheder for det vilde plante- og dyreliv og
  • at sikre stor biologisk mangfoldighed og bevare truede og sårbare arter.

Kommuneplanens udpegninger af områder med naturbeskyttelsesinteresser omfatter større naturområder, Natura 2000 områder og et net af potentielle naturområder. Det potentielle naturnetværk består af rørlagte vandløb, råstofgrave, mindre naturområder og andre områder, der har potentiale til at kunne omdannes til i sammenhængende naturområder, der kan øge diversiteten og skabe forbindelser mellem de eksisterende naturområder.

Ved områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser forstås Natura 2000-områder, beskyttede naturområder efter naturbeskyttelseslovens § 3, klitfredede områder og naturfredede områder. I Helsingør Kommune findes der ikke klitfredede områder.

Naturnetværket i Helsingør Kommune omfatter de vilde dyr og planters levesteder, herunder vandløbssystemer med søer og bredzoner, våde naturtyper som enge og moser, tørre naturtyper som heder og overdrev, skove og skovbryn, samt den kystnære natur. Også de mindre naturområder uden for de udpegede beskyttelsesområder, som grøfter, diger, levende hegn, gravhøje og andre uopdyrkede pletter, er vigtige "trædesten", hvorfra planter og dyr kan sprede sig.

Natura 2000

I Helsingør Kommune findes fire Natura 2000 områder: Teglstrup Hegn, Gurre Sø, Esrum Sø og Rusland. Områderne er udpeget i medfør af EU's habitatdirektiv for at beskytte bestemte naturtyper og arter af dyr og planter. Områderne er del af et økologisk netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU.

Udover selve Natura2000-områderne omfatter beskyttelsen en række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer inden for et af de udpegede habitatområder eller udenfor. Disse arter fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

I Helsingør Kommune findes med sikkerhed eller med ret stor sandsynlighed følgende bilag IV-arter: Spidssnudet frø, stor vandsalamander, mosaikguldsmed, kærguldsmed, markfirben, en lang række flagermusarter, samt marsvin i farvandet udfor Hornbæk.

EU's habitatdirektiv betyder i praksis, at der ikke må vedtages planer eller gives tilladelser efter en række love, hvis det ansøgte forringer udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område eller kan tænkes at forstyrre levevisen eller levestederne for bilag IV-arterne.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk