Naturbeskyttelses-interesser

Fælles retningslinjer

Områderne med naturbeskyttelsesmæssige interesser er omfattet af de fælles retningslinjer for beskyttelse af det åbne land. Derudover gælder nedenstående retningslinjer.

Retningslinje om de fælles retningslinjernes gyldighed

De fælles retningslinjer er gældende for naturinteresser, landskabsinteresser, kulturhistoriske interesser, geologiske interesser og lavbundsområder.

Fælles retningslinjer for ændring af beskyttelsesområder

Inden for de udpegede beskyttelsesområder må tilstanden eller arealanvendelsen af sammenhængende helheder eller enkeltelementer ikke ændres, hvis det forringer deres værdi eller muligheden for at styrke eller genoprette deres værdi.

Ændringer kan dog ske

  • som led i forbedring af områdernes bevaringsværdier,
  • i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredningskendelse eller lokalplan,
  • såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn og under hensyntagen til, at værdi, betydning eller funktion af områder med bevaringsværdier ikke forringes.

Fælles retningslinjer for planlægning eller gennemførelse af byggeri og anlæg

Inden for beskyttelsesområderne må der som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri, eller inddrages arealer til byudvikling, råstofindvinding og placering af ren jord. Nødvendige driftsbygninger og -anlæg skal placeres og udformes under hensyntagen til bevaringsværdierne og muligheden for at styrke disse.

Fælles retningslinjer for indvinding af råstoffer

Inden for naturbeskyttelsesområder, der samtidigt er udlagt som graveområder til råstofindvinding, kan der gives tilladelse til indvinding af råstoffer på særlige vilkår, som sikrer, at der tages afgørende hensyn til konkrete bevaringsværdier i området, i forbindelse med såvel råstofindvindingen som den efterfølgende landskabsretablering.

Fælles retningslinjer for adgang til bevaringsværdierne

Inden for beskyttelsesområder skal der generelt tilstræbes størst mulig adgang til og mulighed for oplevelse og forståelse af bevaringsværdierne. Den almene adgang kan dog begrænses inden for områder, der er særligt sårbare.

Retningslinjer for naturnetværk

Der må ikke foretages ændringer, som overskærer naturnetværk, reducerer eller i øvrigt forringer netværkenes biologiske værdi uden, at der sikres kompenserende foranstaltninger. Det potentielle naturnetværk omfatter både potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser. Spredningsmulighederne for vilde planter og dyr skal søges øget gennem forbedring af eksisterende eller etablering af nye naturområder og spredningskorridorer. Dette skal søges realiseret i overensstemmelse med de statslige naturplaner.

Retningslinjer for Natura 2000 områder

Inden for de udpegede internationale naturbeskyttelsesområder for plante- og dyrearter og naturtyper, der er omfattet af EF-direktiver om Fuglebeskyttelsesområder og Habitatområder, må der ikke ske forringelse af naturtyper og levesteder eller ske betydelig forstyrrelse af de arter, for hvilke området er udpeget, herunder ved påvirkning fra ændringer uden for områderne.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk