Redegørelse for Landskabelige bevaringsværdier

DENNE SIDE ER EN DEL AF DIGITAL KOMMUNEPLAN

 

Helsingør Kommunes mål for landskabet er,

  • at bevare landskabernes særlige karakteristiske træk og værdifulde sammenhænge
  • at bevare særligt sårbare landskabstyper
  • at sikre at landskabet til stadighed byder på gode levesteder for dyr og planter.

Helsingør Kommune er kendetegnet ved mange varierede, oplevelsesrige, men også sårbare landskaber. Der er generelt stort pres på landskabet i Helsingør kommune, og derfor er udpegningen af områder med landskabelig værdi fra 2009 blevet kvalificeret af en fladedækkende landskabsanalyse baseret på "landskabskaraktermetoden".

Hent landskabsanalysen her

Landskabsanalysen

I landskabsanalysen er kommunens landzonearealer inddelt i fem hovedområder suppleret med tre kystområder, der hver især har forskellige karakteristika og grader af sårbarhed.

Inddelingen hviler på en sammenstilling af geologiske, morfologiske, jordbundsmæssige, biologiske og kulturhistoriske oplysninger. Men også i høj grad på de rummelige og visuelle forhold – det vil sige, hvordan landskabet opleves derude. I hvert område er der underinddelinger, der primært er baseret på den rumlige og visuelle oplevelse af landskabet og delelementer, der opleves som væsentlige og markante.

Beskrivelserne gør imidlertid ikke krav på at være udtømmende, men er det skelet som til enhver tid kan suppleres med elementer, oplevelsesrige strøg eller punkter.
Skovene indgår som vigtige elementer i de forskellige områder, men er ikke detaljeret beskrevet da de ligger udenfor kommunalbestyrelsens ansvarsområde.

Vurderingen af landskabernes karakter - "styrke", tilstand og sårbarhed - som tilsammen udgør landskabskvaliteten, er en vigtig del af analysen. Den er imidlertid også vanskelig, da landskabet - trods opdelingen - varierer indenfor de enkelte områder. - Det område, der i den ene ende er åbent og sårbart, fordi det byder på udsigter, kan i den anden ende være mere robust og mindre sårbart på grund af beplantningslommer og levende hegn, som skjuler fx større byggeri. Vurderingerne er derfor generelle, men foretaget med bevidstheden om at landskabet varierer indenfor områderne.

Landskabskarakterens styrke, tilstand og sårbarhed er vurderet på tretrinsskalaer. Det vil sige at styrken kan være særligt karakteristisk, karakteristisk eller karaktersvagt. Tilstanden kan være god middel eller dårlig og sårbarheden er betegnet som høj, middel eller lav.

Det er formålet med de overordnede vurderinger at give enhver et hurtigt overblik over kommunens landskaber og deres kvaliteter. Generelt findes den største andel af sårbare og uforstyrrede landskabstyper i kommunens nordlige og vestlige dele, hvor byvæksten er begrænset.

Landskabsanalysen er udgangspunktet for landzoneadministrationen, lokalplanlægning og vurdering af andre projekter og planer i det åbne land. Projekter og planer vurderes herudover altid med hensyn til de specifikke og nuancerede landskabsforhold som er på stedet.

Landskabsanalysen skal ses i sammenhæng med landskabsfredninger, beskyttede kulturmiljøer og andre beskyttelsesinteresser, herunder beskyttelseszonerne i naturbeskyttelsesloven samt områder til større fritidstiltag.

Udover retningslinjerne for landskabelige bevaringsværdier gælder de generelle retningslinjer for den overordnede beskyttelse af landområdet.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk