Landskabelige bevaringsværdier

Fælles retningslinjer

Områderne med landskabelige bevaringsværdier er omfattet af de fælles retningslinjer for beskyttelse af det åbne land. Derudover gælder nedenstående retningslinjer.

Retningslinje om de fælles retningslinjernes gyldighed

De fælles retningslinjer er gældende for naturinteresser, landskabsinteresser, kulturhistoriske interesser, geologiske interesser og lavbundsområder.

Fælles retningslinjer for ændring af beskyttelsesområder

Inden for de udpegede beskyttelsesområder må tilstanden eller arealanvendelsen af sammenhængende helheder eller enkeltelementer ikke ændres, hvis det forringer deres værdi eller muligheden for at styrke eller genoprette deres værdi.

Ændringer kan dog ske

  • som led i forbedring af områdernes bevaringsværdier,
  • i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredningskendelse eller lokalplan,
  • såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn og under hensyntagen til, at værdi, betydning eller funktion af områder med bevaringsværdier ikke forringes.

Fælles retningslinjer for planlægning eller gennemførelse af byggeri og anlæg

Inden for beskyttelsesområderne må der som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri, eller inddrages arealer til byudvikling, råstofindvinding og placering af ren jord. Nødvendige driftsbygninger og -anlæg skal placeres og udformes under hensyntagen til bevaringsværdierne og muligheden for at styrke disse.

Fælles retningslinjer for indvinding af råstoffer

Inden for naturbeskyttelsesområder, der samtidigt er udlagt som graveområder til råstofindvinding, kan der gives tilladelse til indvinding af råstoffer på særlige vilkår, som sikrer, at der tages afgørende hensyn til konkrete bevaringsværdier i området, i forbindelse med såvel råstofindvindingen som den efterfølgende landskabsretablering.

Fælles retningslinjer for adgang til bevaringsværdierne

Inden for beskyttelsesområder skal der generelt tilstræbes størst mulig adgang til og mulighed for oplevelse og forståelse af bevaringsværdierne. Den almene adgang kan dog begrænses inden for områder, der er særligt sårbare

Retningslinjer for landskabelige bevaringsværdier

Landskabsanalysens karakterområder fremgår af ovenstående kort.

Retningslinjer for landskabelige bevaringsværdier, landskabsanalysen

Landskabsanalysen skal indgå i forbindelse med behandling af landzonesager, i rammerne for lokalplanlægningen, samt i anden planlægning for landområdet.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk