Redegørelse for Geologiske bevaringsværdier

DENNE SIDE ER EN DEL AF DIGITAL KOMMUNEPLAN

 

Helsingør Kommunes mål for de geologiske bevaringsværdier er,

  • at bevare områder og lokaliteter, hvor der er mulighed for særligt tydeligt at opleve landskabets geologi og dannelse helt frem til nutiden.

Beskyttelsesområderne omfatter både områder udpeget i en landsdækkende registrering af nationale geologisk værdifulde lokaliteter og lokale geologiske interesseområder. De nationale og lokale områder udgør én udpegning i kommuneplanen og er omfattet af samme sæt retningslinjer.

De geologiske interesser knytter sig til områder og lokaliteter, som indeholder markante landskabsdannelser og terrænformer, og som viser den geologiske udviklingshistorie lige fra istiden og helt op til i dag. Der er tale om både større sammenhængende områder og enkeltlokaliteter. De større områder omfatter de forskellige istidsdannelser: Morænedannelser, tunnel- og smeltevandsdale, åse og dødislandskaber. Endvidere littorinaflader og skrænter, fra da havbunden steg i stenalderen efter istiden. Fra nyeste tid stammer fx klitdannelser og særlige kystdannelser.

Områder med geologiske interesser er især sårbare over for visuelle ændringer, som fjerner eller slører landskabets oprindelige former. Det drejer sig først og fremmest om ødelæggelse ved bortgravning, råstofindvinding eller terrænregulering og jorddeponering mv., som ændrer karakteristiske oprindelige landskabsformer. Men de geologisk værdifulde områder er også sårbare over for dominerende eller forstyrrende bebyggelse og anlæg, tilplantning med skov, juletræer, levende hegn, naturlig tilgroning med krat og træbevoksning samt dræning, der ændrer jordlagsstrukturen.

Inden for de udpegede geologiske beskyttelsesområder må der som hovedregel kun opføres bygninger og nye anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendige for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri, eller bygninger og anlæg, som ikke slører eller forringer oplevelsen af de særlige landskabsdannelser.

Der kan normalt ikke gives tilladelse til råstofgravning, terrænregulering eller større beplantninger.

En analyse ud fra de særlige og karakteristiske geologiske landskabstræk, terrænforhold og udsigtsforhold skal indgå i den konkrete vurdering af placering og udformning af evt. nye bygninger, anlæg eller andre indgreb, så de ikke virker dominerende eller forstyrrende.Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk