Skovrejsning

Retningslinjer for skovrejsning

De udpegede skovrejsningsområder (positivområderne) ønskes tilplantet med skov.

Indenfor de områder, hvor skovrejsning er uønsket (negativområderne) må der ikke plantes skov.

Redegørelse for Skovrejsning

Helsingør Kommunes mål for skovrejsning er,

  • at opretholde det nuværende skovareal,
  • at områder, der rummer værdier på grund af landskabelige, geologiske, kulturhistoriske og biologiske interesser, der ikke er forenelige med skovrejsning, friholdes for skovtilplantning,
  • at de for kommunen karakteristiske løvskovbryn mod det åbne land opretholdes som et markant og synligt element i landskabet

Skovrejsning er ny skov, som rejses på landbrugsjord. Der plantes hovedsageligt løvskove med danske hjemmehørende træarter som eg, bøg, ask, el og mange buske. Nåletræer plantes mest for variationen, vildtets og frøforsyningens skyld. I mange skovrejsningsprojekter genoprettes småbiotoper som vandhuller og græsningsarealer, og der bliver lagt vægt på den landskabelige indpasning, fx understregning af terrænet, flotte udsigter mv.

Udpegning af skovrejsningsområderne er inddelt i 2 områdetyper:

  • Skovrejsningsområder (positivområderne)
  • Områder hvor skovrejsning er uønsket (negativområderne).

I områder, hvor skovrejsning er uønsket, må der ikke plantes skov på landbrugsejendomme. I særlige tilfælde kan der gives dispensation.

På statsligt plan er det intentionen at planlægge for skovrejsning for at forøge det danske skovareal, så det udgør 20-25 % af landets areal i løbet af en skovgeneration. Helsingør Kommune er i forvejen rig på skove idet 28 % af kommunens areal er skovbevokset, hvoraf langt hovedparten er statsejet. På landsplan udgør skov 12,4 % af arealet (Naturstyrelsen, april 2009).

I Helsingør Kommune er det samspillet mellem de mange skovbryn og de åbne dyrkningsflader der udgør kernen i oplevelsen af landskabet. I landskabsanalysen kan man læse mere om de landskabelige og kulturhistoriske værdier der ligger til grund for at undgå yderligere tilplantning af det åbne land. Dette er også baggrunden for at der kun er udpeget et enkelt område til skovrejsning. Område ligger ved Kvistgård og hænger sammen med et ønsket skovrejsningsområde i Fredensborg kommune.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk