Redegørelse for Jordbrugsinteresser

DENNE SIDE ER EN DEL AF DIGITAL KOMMUNEPLAN

 

Helsingør Kommunes mål for landbrugsområderne er,

  • at de større sammenhængende landbrugsområder skal søges opretholdt til landbrugs-formål og fastholdes som et hovedsageligt landbrugspræget, beboet åbent land,
  • at natur- og miljøinteresser så vidt muligt tilgodeses i forbindelse med jordbrugsdriften.

Jordbrugserhverv er defineret som landbrug, skovbrug og gartneri. Disse erhvervsinteresser og deres udviklingsmuligheder indgår i den samlede afvejning af interesser ved konkret planlægning af den fremtidige arealanvendelse i lokalområder.

Helsingør Kommune rummer ca. 240 landbrugsejendomme med over 2 ha jordtilliggende. Det giver tilsammen 3.950 ha i hele kommunen. Heraf er ca. 70 ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold inklusiv pelsdyrfarme, rideskoler, dyreklinikker og hundepensioner. De øvrige ejendomme omfatter landbrug med planteproduktion og ejendomme med et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. Da der således kun er relativt få og mindre husdyrbrug i kommunen og aktuelt ingen forventning om at oprette store husdyrbrug rummer kommuneplanen ikke retningslinjer for lokalisering af store husdyrbrug.

Retningslinjerne for landbrugsarealer skal sikre, at der ikke sker unødig inddragelse af værdifuld landbrugsjord til andre formål, herunder bymæssige formål, idet landbrugsjorden må betragtes som en begrænset ressource. Samtidig skal planlægningen søge at sikre landbrugserhvervets udviklingsmuligheder.

Landbrugsarealerne spiller en vigtig rolle i at sikre oplevelsen af det det åbne land, og det er derfor vigtigt at sikre at landbruget forbliver et aktivt produktionserhverv.

En fortsat dynamisk, bæredygtig og tilpasningsdygtig udvikling af landbruget forudsætter, at eksisterende, sammenhængende landbrugsområder så vidt muligt bevares og ikke splittes op af andre former for arealanvendelse. Byudvikling, tekniske anlæg, fritidsanlæg mv. bør således primært placeres i tilknytning til eksisterende byområder, således at den klare grænse mellem by og land bevares.

Statsforvaltningen skal mindst én gang i hver valgperiode udarbejde og offentliggøre en analyse af jordbrugserhvervene, som skal sikre, at de jordbrugsmæssige interesser indgår i de regionale udviklingsplaner, kommuneplaner og lokalplaner.

Helsingør Kommune har anvendt Statsforvaltningens Jordbrugsanalyser fra 2009 kombineret med landskabsanalysen til at udpege de særligt værdifulde landbrugsområder. På den baggrund er arealet af de særligt værdifulde landbrugsarealer udvidet i forhold til Kommuneplan 2009.Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk