Redegørelse for Anvendelse af vandløb, søer og kystvande

DENNE SIDE ER EN DEL AF DIGITAL KOMMUNEPLAN

 

Anvendelse af vandløb, søer og kystvande er i denne sammenhæng defineret som sejlads, fiskeri og badning. Mål for vandkvalitet og miljømæssige forhold fastsættes i de statslige Vandplaner. Indsatsen til hvordan målet nås, beskrives i de kommunale handleplaner.

Sejlads

Der er i Helsingør Kommune ingen vandløb, hvorpå sejlads er tilladt. For nærmere redegørelse for konkrete vandløbsstrækninger henvises til de til enhver tid gældende regulativer for vandløbene.

Søerne er generelt åbne for sejlads med små fartøjer uden motor, hvis det ikke er til skade for andres jagt og fiskeri. I private søer må man dog kun sejle med tilladelse fra ejeren. Sejlads på de statsejede søer (Esrum Sø, Gurre Sø, samt søer i statsskovene) reguleres af Naturstyrelsen. Sejladsreglerne gælder uanset, om det drejer sig om kanoer, kajakker, joller, windsurfere eller større både.

Reglement for sejlads med motorbåde ud for kysten i Nordsjællands politikreds beskriver nærmere, hvorledes sejlads med motorbåde langs kysten skal foregå:

  • Sejlads med motorbåde må i månederne maj-september ikke finde sted indenfor en afstand af 300 meter fra kysten i Nordsjællands politikreds.
  • Det er dog tilladt at sejle motorbåde indenfor grænsen på 300 meter, når følgende betingelser er opfyldt:
    • motorbåde sejles med så lav hastighed, at de ikke planer på vandet,
    • sejlretningen skal i videst muligt omfang være vinkelret på kysten, og
    • føreren af motorbåden skal kunne håndtere den på fuldt betryggende måde

Miljøministeriet har fastsat regler for sejlads med vandscootere, jetski mv. i bekendtgørelse nr. 23 af 6. januar 2012. Hovedreglen er, at sejlads kun er tilladt uden for 300 meter fra kyststrækningen, og at man på vejen hertil skal sejle vinkelret ud fra kysten og med max 5 knob i timen. Der kan dog være områder, hvor man af andre grunde ikke må sejle, selv om man er længere ude end 300 meter fra kyststrækningen.

Fiskeri

Alle, der er mellem 18 og 65 år og udøver lystfiskeri, skal have gyldigt lystfiskertegn jfr. Bekendtgørelse nr. 1336 af 15.12.2004 om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand. Det er Fiskeridirektoratet, der er myndighed i forhold til lystfiskeri.

Retten til at drive fiskeri i vandløb og søer tilkommer ejeren af den grund, der støder op til fiskevandet, medmindre andre har erhvervet en særlig ret til fiskeri i fiskevandet.
I de statsejede søer er det Naturstyrelsens regler for fiskeri, der gælder.

Badning

I Helsingør Kommune er kun Esrum Sø klassificeret som badevandssø. Det betyder, at der er stillet ekstra skrappe krav til vandkvaliteten, fordi der skal kunne bades i den. Kommunens øvrige søer kan ikke generelt forventes at være egnede til badning. Badning er dog som udgangspunkt tilladt. Adgangen til badning i søer følger naturbeskyttelseslovens bestemmelser om offentlig adgang i naturen. Naturstyrelsen har udpeget Gurre Sø som badesø, men der udtages ikke badevandsprøver herfra.

Badning og ophold er tilladt på strandene, jf. naturbeskyttelseslovens § 22. Dog skal der på privatejede kyststrækninger overholdes en afstand til beboelse på minimum 50 meter. Kommunen fører tilsyn med badevandskvaliteten på de fleste offentlige strande.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk