Anvendelse af vandløb, søer og kystvande

Retningslinjer for badebroer

Badebroer ved kysten må kun etableres efter tilladelse fra Helsingør kommune. Helsingør kommune har vedtaget vejledende retningslinjer for etablering af nye badebroer ved kysten. Retningslinjerne danner udgangspunkt for kommunens behandling af sager om badebroer. Broer må kun etableres i søer hvis der er opnået tilladelse fra søens ejer og fra Helsingør Kommune efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 3.

Retningslinjer for akvakulturanlæg

Der kan af hensyn til vandkvalitet og rekreativ anvendelse af kysterne ikke etableres akvakulturanlæg i kystvandene langs Helsingør Kommunes kyster.

Retningslinjer for sejlads

Sejlads med motorbåde reguleres efter:

Reglement for sejlads med motorbåde ud for kysten i Nordsjællands politikreds

For sejlads med vandscootere, jetski mv. gælder reglerne i bekendtgørelse nr. 23 af 6. januar 2012.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk