Specielle bestemmelser

Grundstørrelser

For boligområderne gælder ud over de rammebestemmelser, som er angivet ved hvert enkelt område, nogle generelle retningslinjer ved nye udstykninger. Disse retningslinjer gælder såvel ved udlæg af helt nye boligområder, som ved udstykning af nye grunde i eksisterende boligområder.

Ved parcelhusudstykninger fastholdes mindste grundstørrelse på 700 m².

Bebyggelse med dobbelthuse må normalt kun ske, hvis grundstørrelsen til et tofamiliehus/dobbelthus ikke bliver mindre end 500 m² pr. bolig.

For nye boligområder, og mindre områder med nye boliger i eksisterende lave eller tæt-lav boligområder uden for Helsingør centrale bydel, skal der som hovedregel være 400-600 m² grundareal pr. bolig. Tætheden vurderes ud fra, om der er tilgængelige friarealer nær ved, eller om det er nødvendigt med større samlede friarealer i selve bebyggelsen.

Fortætning må kun ske, hvis der ikke sker forringelser af sol- og indbliksforhold og eventuelle miljøkvaliteter i boligområdet. Fortætning skal tilføre en forbedring af arkitekturen og af bebyggelsens friarealer.

Ved samlede nye bebyggelser på mere end 8 boliger gælder, at 10 % af arealet skal anvendes til et sammenhængende fælles friareal for bebyggelsen, heri ikke medregnet parkeringsarealer.

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger kan ses på kortet med kommuneplanrammer. Ved et dobbeltklik på den enkelte bevaringsværdige bygning vises bygningens bevaringsbestemmelse og billeder af bygningen.

Bebyggelsesprocenter

Bebyggelsesprocenten angiver forholdet mellem bygningernes bruttoetageareal og ejendommens grundareal. Med mindre andet er angivet gælder bebyggelsesprocenten for ejendommen som helhed, forstået som den enkelte matrikel eller matrikler der er samnoteret. I nogle tilfælde kan bebyggelsesprocenten i stedet gælde for hele kommuneplanrammen under ét og det vil fremgå af rammens særlige bestemmelser.

Detailhandel - bruttoetageareal

I lov om planlægning (§ 5 t) gælder følgende vedrørende en butiks bruttoetageareal: Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal, idet dog den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen medregnes. Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum, dog maksimalt i alt 200 m².

Hvad er en butik

  • En butik er et fast forretningssted, hvorfra der sælges og udleveres varer til private, herunder også selvstændige permanente boder og stadepladser.

  • Outlets, showroom etc. og dele af engroshandel, hvor der sker salg til private betragtes som butik.

  • Forretninger, hvorfra der sker udlejning af fx film, elektronik udstyr til private mv., betragtes som butik.

Boligbutikker/ejendomsmæglere er ikke detailhandel.

Internethandel med lager og uden kundeadgang er ikke en butik.

Privat service og liberalt erhverv

Begrebet liberalt erhverv dækker over selvstændig erhvervsvirksomhed indenfor brancher, der ikke beskæftiger sig med hverken produktion eller salg af varer, men derimod med forskellige former for serviceydelser. Betegnelsen dækker bl.a. over advokater, arkitekter, praktiserende læger, dyrlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, tandlæger, psykologer, revisorer, ejendomsmæglere, ingeniører og tolke. Fælles for de liberale erhverv er, at de kræver en bestemt teoretisk uddannelse og oftest også autorisation fra en offentlig myndighed.

Privat service er en overordnet betegnelse, som dækker liberale erhverv, forretnings- og husholdningsservice, privat undervisning og sundhedsvæsen, hotel- og restaurationsvirksomhed samt forlystelsesvirksomhed og kulturelle aktiviteter, den finansielle sektor samt transport og kommunikation.

Ingen af kategorierne privat service eller liberalt erhverv dækker over detailhandel. I rammer med mulighed for detailhandel vil denne mulighed fremgå af rammens anvendelseskategori, som er Centerformål.

Parkeringsnormer

Helsingør Byråd vedtog den 19. januar 2009 en parkeringsstrategi med tilhørende parkeringsnormer, som er gældende indtil en nye parkeringsnormer er vedtaget.

Kommunen planlægger at udarbejde en parkeringsstrategi. Strategien skal sætte en retning for, hvordan der arbejdes med parkering i hele kommunen og særligt i Helsingør bykerne og i Kulturhavnsområdet. Strategien skal endvidere revidere de nuværende parkeringsnormer og vurdere behovet for at arbejde med både minimums- og maksimumsnormer.

Energikrav til nye bebyggelser

Ved nye lokalplaner stilles der krav om, at alle nye bygninger skal opføres efter bygningsreglementets skærpede krav til lavenergibyggeri, jævnfør planlovens § 15 stk. 2, pkt. 22.

Klimatilpasning

I nyudlagte byområder skal regnvand nedsives på egen grund eller på et fællesareal.

Hvis der befæstes mere end 50 % på grunden, kan Helsingør Kommune i medfør af Tillæg 1 til Spildevandsplan 2003-2014 stille krav om, at tag- og overfladevand forsinkes på egen grund for grundejers regning. Forsinkelsen skal svare til en afstrømning på 50 % befæstelsesgrad.

Visioner for Strandvejen og Øresundskysten

Siden 2001 har visionerne i Danmarks Naturfredningsforenings publikation "Visioner for Strandvejen og Øresundskysten" været godkendt som et grundlag for planlægningen af arealerne langs Strandvejen fra Helsingør til kommunegrænsen i syd. Rapportens konkrete anbefalinger er indskrevet i rammerne for de berørte områder.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk