Helsingør Centrale Bydel

Helsingørs gamle bykerne består af havneområde omkring Helsingør Nordhavn, Grønnehave, Tretorn, Kulturhavn og Havnearealerne i Helsingør Trafikhavn.

DENNE SIDE ER EN DEL AF DIGITAL KOMMUNEPLAN

 

Den centrale bydel har ca. 4.000 beboere og består af tre lokalområder med hver sine planmæssige udfordringer:

  • Den historiske bykerne
  • Kronborg, Kulturværft, Nordhavn og Marienlyst/Grønnehaveområdet
  • Trafikhavnen, bane-/opmarchområdet og Svingelport.

Den historiske bykerne

Den historiske bykerne har et enestående velbevaret bymiljø med lave og gamle huse, smalle gader, små gyder og stemningsfulde gårdrum. Bykernen er centrum for kommunens detailhandel, café - og restaurationsliv. Den historiske bykerne er med sine velbevarede bygninger og sit stemningsfulde bymiljø et meget stort aktiv for kommunen, mange gæster ude fra tiltrækkes af byens charme og gode handelsliv.

I den fremtidige planlægning vil der blive arbejdet på at udvikle den nordlige del af bykernen som vender ud til Kulturområde Kronborg, så adgangen fra byen til Kulturområdet og omvendt bliver mere inviterende med flere aktiviteter. Byrumsplan for Helsingør bykerne danner grundlag for arbejdet med at gøre bykernen endnu mere attraktiv for borgere og besøgende. Som et led i dette arbejde vil Havnegade-strækningen blive omdannet, så den ikke længere ligger som en trafikal barriere.

De eksisterende torve og pladser, herunder Wiibroes Plads og Simon Spies Plads, skal vedligeholdes, restaureres og udvikles, så de i større omfang kan udgøre et rekreativt element.

Kronborg, Kulturværft, Nordhavnen og Marinelyst/Grønnehaveområdet

Området omkring Kulturværftet, Inderhavnen og Kronborg har undergået en markant forvandling til et helt nyt kulturområde: Kulturområde Helsingør. Første fase afsluttes i 2013. I anden fase vil der, hvor Siemens Turbo ligger i dag, blive mulighed for at færdiggøre området med flere kulturelle og turistrelaterede aktiviteter.

Nordhavnen er den største lystbådehavn i Helsingør Kommune og en af de største havne i Danmark. For Nordhavnen er der igangsat en planlægning, som skal medvirke til at skabe en god forbindelse fra Kronborg, via en ny promenade i havnen og videre til Nordkysten. Planlægningen skal også give mulighed for en modernisering og forskønnelse af havnens landarealer.

I Marienlyst/Grønnehaveområdet er der på Tretornområdet en ny boligby på vej, i form af en strandby, hvor klitlandskabet fletter sig ind i bebyggelsen.

Den gamle byskole vil blive moderniseret og udvidet, så den også rummer musikskole og en skolefritidsordning. Det er et ønske at skabe en skole, der henter inspiration fra og fletter sig med den omkringliggende by. I den forbindelse vil der blive arbejdet med nogle gode trafikale løsninger, specielt for de svage trafikanter.

Svingelport, bane- og opmarchområdet og sydkysten

Området ved Svingelport syd for Jernbanevej har oprindeligt været en del af Helsingør bykerne, men ligger i dag som en lille selvstændig enklave. Svingelport er sammen med Kongevejens skole og dele af banearealet udpeget som et fortætningsområde med mulighed for at udvikle og forny byen med nye byfunktioner til boliger og erhverv. Planlægningen af områdets omdannelse påbegyndes i planperioden. Som del af planlægningen vil der blive arbejdet på at skabe en bedre forbindelse mellem bykernen og dette område.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk